Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có thể phát sinh các sai sót về mã số thuế, số tiền, địa chỉ hoặc hàng hóa dịch vụ và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác. Lúc này bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên (hoặc thực hiện ký số điện tử), mỗi bên giữ một bản để xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

        Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn

 

Biên bản hủy, thu hồi hóa đơn

Trong trường hợp bên bán đã lập và giao hóa đơn nhưng khách hàng muốn muốn hủy bỏ dịch vụ, hàng hóa đã mua hoặc hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn hủy bỏ hóa đơn ban đầu và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn cũ. Lúc này bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản hủy/thu hồi hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên( hoặc thực hiện ký số điện tử), mỗi bên giữ một bản để xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra. Hóa đơn đã lập sẽ được thu hồi và hủy bỏ, không còn giá trị pháp lý.

      Mẫu Biên bản hủy hóa đơn