Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Nghị định 123 quy định về hoá đơn, chứng từ

Tải định dạng File PDF

- Thông tư 78 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản Lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ

Tải định dạng File PDF

- Quyết định 1450 ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Tải định dạng File PDF

- Quyết định 1510 sửa đổi, bổ sung quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7 tháng 10 năm 2021 của tổng cục trưởng tổng cục thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Tải định dạng File Word