Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

           Quyết định sử dụng HĐĐT của Công ty

Thông tin phát hành hóa đơn của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế xác nhận

           Thông tin phát hành hóa đơn của Công ty